Etik Kurallarımız

DAVRANIŞ KURALLARI SUNUŞ

WSIDE Teknoloji ve Yazılım A.Ş. insana ve çevreye saygılı faaliyetleri yürütmeyi taahhüt eder.
WSIDE olarak, insanların refahının önemine inandığımız gibi tedarikçilerimizle istikrarlı ilişkiler kurmayı inanmaktayız ve bu bize WSIDE olarak, Davranış Kurallarını (bundan sonra Davranış Kuralları veya CoC olarak anılacaktır) belirleme konusunda bize ilham vermektedir.
Davranış Kuralları, genel olarak; WSIDE’in tedarikçilerine, yasalara uygun olmayı, işçi uygulamalarını, çevre dostu olmayı ve yolsuzlukla mücadele etme açısından ne yapılabileceğini açıklamaktadır.
Söz konusu şartlar, WSIDE için üretim yapan ve/veya tedarik sağlayan tüm tedarikçiler için geçerlidir. Davranış Kuralları unutulmamalıdır ki, minimum standartlar olup, azami standartları düzenlememektedir.  WSIDE’nin beklentisi, tedarikçilerin çalışma koşullarını sürekli iyileştirmesini ve çevreye uygun olmasıdır.
WSIDE web sitesinde ve/veya diğer sözleşmelerde kalite standartlarına ilişkin beklentiler, ürün standartları ve teslimat talimatları düzenlenmiştir.

GEREKLİLİKLER/ŞARTLAR

WSIDE’nin, tedarikçilerinden operasyonlarını sorumlu bir şekilde yürütmesini, insanları ve çevreyi korumak için tüm gayretlerini harcamasını beklemektedir. Kısaca Davranış Kurallarının gereklilikleri şunlardır:
1.Yasalara Uyma
1.1. Tüm ulusal ve diğer uygulanabilir mevzuatlara, her zaman, uyulmalıdır.

1.2. Fikri mülkiyet haklara, veri koruma ve  üçüncü kişilerin  haklarına saygı duyulması

1.3. Bilgi Gizliliği

1.4. Ticari ilişki sona erse dahi, bilgiler her zaman gizli tutma mesuliyeti altındadır.

2.Çalışma Koşulları

2.1. Çocuk işçi çalıştırılması yasaktır.

2.2. Hiçbir şekilde iş yerinde ayrımcılık yapılmaz.

2.3. İşçilere zorla çalıştırmak yasaktır.

2.4. Örgütlenme ve sendikalar arasındaki anlaşmaları özgürlüğünü destekleme

2.5. Aşağılayıcı veya insanlık dışı davranışlar yasaktır.

2.6.Korumasız gruplara karşı özel farkındalık

2.7. Çalışma alanında güvenlik ve hijyen.

2.8. Yasalara uygun bir şekilde istihdam.

2.9. Maaşın zamanında ödenmesi

2.10. İş saatlerinin ölçüsüz olmaması

3.Çevre

Yürürlükteki mevzuat kapsamında, çevreyi korumayı ve uyum içerisinde olmayı taahhüt ederiz.

4. Sağlık ve Güvenlik

Sağlık ve güvenlik standartlarına iş yerinde herkes uymak ile yükümlü ve zorunludur.

5. Yolsuzlukla Mücadele

Rüşvet ve yolsuzluklar hiçbir şekilde hoş görülmez ve yasaktır.

6. Kara Para Aklama

7. Pazar ve Rekabetçi Davranış

7.1. Rakiplerle ilişkiler ve iletişim süreçleri

7.2. Müşteri ilişkileri

7.3. Hakim pazarın kötüye kullanılması

8. Ticaret ve meslek birliği toplantıları

1. Yasalara Uygunluk

1.1. Tedarikçiler her zaman kendi ulusal hukukuna ve geçerli olan diğer mevzuata uymak zorundadır.

1.2. Bununla birlikte mevzuat ve Davranış Kurallarında belirtilen kuralların aynı husus veya konuyu ifade ettiği durumlarda tedarikçiler, çalışanları ve/veya çevreyi daha fazla koruyan hükmü uygulamalıdır.

1.3. Tedarikçiler, fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeli ve hiçbir şekilde taklit ürün (korsan) teklif etmemeli veya üretmemelidir.

1.4. Tedarikçiler, WSIDE ile olan iş ilişkisi kapsamında, alınan bilgilerin bütünlüğünü ve gizliliğini korumakla mesul ve yükümlüdür.

1.5. Söz konusu zorunlu gizlik, WSIDE ile ilişki sona erdikten sonra dahi devam edecektir. Gizlilik yükümlülüğü, herhangi bir dijital materyali imha etme ve/veya silme yükümlülüğünün yanı sıra, tedarikçinin elinde bulunan, şirketle ilgili herhangi bir fiziksel materyalin iadesini içerir.

2. Çalışma Koşulları

WSIDE insan haklarına saygılı hareket etmekte, insan haklarının ihlal edildiği veya kötüye kullanıldığı bir durumda yer almak istemez. WSIDE tedarikçilerinden de aynı gereklilikleri tedarik ve temin etmesini bekler.

2.1.Çocuk İşçi

2.1.1. İşçiler en az 18 yaşında olmalı veya zorunlu eğitimle ilgili yönetmelikler de dahil olmak üzere, yerel/iç mevzuat tarafından zorunlu kılınıyorsa daha büyük olmalıdır.

2.1.2. Yerel/iç yasalarca zorunlu kılınıyorsa, tehlikeli görevleri yerine getiren işçiler veya gece çalışan işçiler, 18 yaşında veya daha büyük olmalıdır.

2.2. Ayrımcılık

2.2.1. Tedarikçiler işyerinde ayrımcılığa uygulamamalı veya ayrımcılığı teşvik etmemeli veya söz konusu ayrımcılığa hoşgörü göstermemelidir. Buna üye kaydetme, ücretle çalıştırmak, işe alma, eğitim, çalışma koşulları, iş dağılımı, ücretlendirme, terfiler, disiplin, işten çıkarmalar ve emeklilik dahildir.

2.2.2.İşçilerin arasındaki ayrım yapılması için izin verilen tek husus, onların işi yapma yetenekleri ve isteklilikleri olacaktır. Çalışanlar asla kişisel özelliklere göre ayrıma tabi tutulmamalı/farklılaştırılmamalıdır. Örneğin yaş, din, medeni durum, ırk, kast sistemi, sosyal geçmiş, hastalık, engellilik, hamilelik, etnik köken veya ulusal köken, işçilerin sendikalarına üye olması, siyasi görüş veya cinsel tercih gibi.

2.3. Zorla Çalıştırma

2.3.1. İşçiler gönüllü olarak hareket etmelidir yani her türlü zorla çalıştırma, esaret dahil kölelik, zorla çalıştırma veya hapis dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırma kesinlikle yasaktır.

2.3.2. Tedarikçiler, maaşa el koymak veya depozito talep etmek veya kimlik belgelerini alıkoyarak, serbest istihdam seçimini bozamaz/ihlal edemez.

2.3.3. Tedarikçiler, işçilerin iş sözleşmelerini makul bildirim içerisinde feshetmelerine/ sona erdirmelerine izin vermelidir.

2.4. Örgütlenme Özgürlüğü

2.4.1. Tedarikçi açık bir tutum benimser ve iş gücü temsilini kolaylaştırır; aynı şekilde, işçilerin kendi seçtikleri sendikaları kurmalarına ve/veya bunlara katılmalarına ve karşılıklı anlaşma süreçlerini kullanmalarına izin vermelidirler.

2.4.2. İşçi temsilcilerinin, temsil görevlerini yerine getirebilmeleri için işyeri kullanımı, erişimi sağlanacaktır.

2.4.3.Yasalar çerçevesinde, örgütlenme özgürlüğü, sendikalar arasındaki anlaşma haklarının sınırlı olduğu durumlarda,   tedarikçiler ile işçilerin müzakere biçimlerini kolaylaştırılmalı          ( engellemek yerine), alternatif olarak işçilerin müzakerelerde resmi olarak temsil edilmelidirler.

2.4.4. Tedarikçiler, kurum içi anlaşmazlıkların ve işçi şikayetlerinin çözülmesine izin veren çatışma çözüm mekanizmaları uygulamalıdır.

2.5. Aşağılayıcı veya insanlık dışı muamele yasağı

Tedarikçiler, işçilere onurlu ve saygılı bir şekilde davranmalı ve herhangi bir taciz (cinsel taciz dahil), sindirme, şiddet, bedensel ceza veya herhangi bir tür suistimal uygulamamalı veya bunlara fiziksel, psikolojik ve/veya sözlü taciz dahil müsamaha göstermemelidir.

2.6. Savunmasız gruplara karşı özel ilgi

Tedarikçiler, kötü niyetli çalışma uygulamalarına karşı en savunmasız olanların haklarına özel önem göstermelidir. Örneğin, kadınlar, evde çalışanlar, gündelik ve geçici personel ve göçmenler gibi.

2.7. Sağlık ve güvenlik

2.7.1.Tedarikçiler, minimum ışık, havalandırma, hijyen, yangın önleme ve güvenlik önlemleri koşullarını sağlayan güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamalıdır.

2.7.2.Tedarikçiler, çalışma sırasında ve işyerinde meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaları önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

2.7.3.Tedarikçiler, işçilere işyerinde düzenli sağlık ve güvenlik eğitimi vermelidir.

2.7.4.Tedarikçiler temiz sıhhi tesislere, içme suyuna ve varsa hijyenik gıda depolama ve hazırlama tesislerine erişim sağlamalıdır.

2.7.5.Konaklama sağlandığı durumlarda, bunlar temiz, güvenli olmalı ve işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

2.8. İstihdam koşullarının yasallığı

2.8.1. Tedarikçiler, ulusal mevzuat ve uygulamalara uygun olarak tanınmış iş ilişkileri başlatmalıdır.

2.8.2. Tedarikçiler, istihdam ilişkisi kapsamındaki yasal yükümlülüklerinden kaçmaya çalışmamalıdır.

2.9. Maaşlar

2.9.1.Tedarikçiler, işçilere, yasal asgari ve/veya sektör ölçütlerinden hangisi daha yüksekse bu tutara eşit veya üzerinde; maaş, ücretli fazla mesai, yan haklar ve ücretli izinlerle emeğinin karşılığını vermelidir.

2.9.2.Maaşlar ve diğer ödemeler düzenli ve zamanında ödenmelidir.

2.9.3.Tedarikçiler, ulusal mevzuat kapsamında olmayan maaş kesintisi yapamayacağı gibi disiplin cezası olarak da işlem yapamazlar.

2.9.4.Tedarikçiler, işe başlamadan önce işçilere çalışma koşulları ve maaşları hakkında yazılı ve kolay anlaşılır bilgiler sağlamalıdır; aynı şekilde, her maaş ödemesinde tedarikçi ayrıca işçiye ödenen meblağı detaylandıran yazılı bir belge sağlamalıdır.

2.10. Çalışma Saati

2.10.1. Tedarikçiler, normal çalışma saatlerini sözleşme ile belirlemelidir. Bu sayı iç hukuka veya toplu sözleşmelere uygun olmalıdır.

2.10.2.Tedarikçiler düzenli olarak fazla mesaiye başvurmamalıdır, fazla mesainin isteğe bağlı olduğu dikkate alınmalı ve kabul edilmelidir. Bu nedenle işçiler fazladan çalışmak zorunda değildir.

2.10.3.Yedi gün (1hafta) istisnai ve öngörülemeyen durumlar ile yalnızca yerel mevzuat izin verdiği haller dışında, en fazla 45 saat çalışılabilir. Bu hallerde de işçilerin sağlık ve güvenliğini koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.

2.10.4.Tedarikçiler, işçilere çalışma günü boyunca uygun dinlenme molaları vermelidir. İşçilere ayrıca yedi günlük süre ve yasal tatillerde en az bir gün izin verilmelidir.

3. Çevre sorumluluğu

WSIDE, kurumsal başarısı için iyi çevresel uygulamaların gerekli olduğuna inanmaktadır. WSIDE, tedarikçilerinden, uzun vadede yürürlükteki mevzuatı yalnızca karşılamakla kalmayıp aşmalarına ve çevresel performanslarını proaktif bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayacak sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsemelerini beklemektedir.

3.1. Tedarikçiler, çevre dostu olmaya sürekli vurgu yapmalı ve bağlı kalmalıdır. Geçerli yerel ve ulusal standartları ve yasal gereklilikleri karşılamalıdır; aynı şekilde bu alanda da uluslararası standartları yakalamak için çaba sarf etmelidir.

3.2. Tedarikçiler gerekli tüm çevre lisanslarını almalı ve bunları güncel tutmalıdır.

3.3. Tedarikçiler, satın alma kararlarının ormansızlaşmayı, hayvanlara zulmü teşvik etmemesini veya hassas ekosistemler veya nesli tükenmekte olan türler üzerinde olumsuz bir etki yaratmamasını sağlamak için makul çabayı göstermelidir. (CITES sözleşmesi tarafından tanımlandığı şekliyle).

4. Ürün sağlığı ve güvenliği

WSIDE için müşterilere en yüksek sağlık ve güvenlik standartlarını karşılayan ürünler sunulmalı; bu nedenle, yasal olarak sınırlı kullanıma sahip bu maddelerin kullanımının düzenlenmesi konusunda tedarikçilerimizden maksimum bağlılık beklenmektedir.

4.1.Tedarikçiler, piyasaya sürülen ürünlerin müşteri için herhangi bir risk oluşturmamasını sağlamak amacıyla, WSIDE’ye tedarik edilen tüm ürünlerin WSIDE tarafından belirlenen sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamasından sorumludur.

5. Yolsuzlukla Mücadele

WSIDE, tedarikçilerinden etik iş uygulamaları yürütmelerini önemli derecede beklemektedir.

5.1.Tedarikçiler, rüşvet ve yolsuzluğa karşı geçerli tüm yasalara uymak zorundadırlar.

5.2.Tedarikçiler rüşvet teklif etmemeli, para istememeli veya parayı kabul etmemeli ve bu tarz ödemeleri kolaylaştırmamalıdır. Ayrıca WSIDE çalışanlarına, 150 Amerikan Doları (USD)’yi aşan hediye teklif edilmemelidir.

6. Para Aklama

Sadece tedarikçiler değil, tedarikçilerin çalışanları, bağlı şirketler, uzmanlar, danışmanlar (tek başlarına veya başkalarıyla birlikte) kara para aklama ile ilgili yerli veya yabancı düzenlemelere aykırı faaliyetlerde bulunmayacaklardır. Para transferlerinde yapılan işlemlerde uygunsuzluk veya şüpheli bir husus tespit edilmesi durumunda bir an önce finans departmanına danışılması gerekmektedir.

7. Pazar ve rekabetçi davranış

WSIDE çalışanları ve bağlı tarafları, adil rekabet ilkelerine koşulsuz olarak bağlıdır ve WSIDE’in iş yaptığı ülkelerin tekelcilik karşıtı ve adil rekabet yasalarına uyar.

Yasayı doğru değerlendirme bakımından; ilgili yasaların karmaşıklığı ve her bir durumun ayrı ayrı farklılıkları olmasından dolayı, çelişkiye düşünülen hususun ortaya çıktığı anda WSIDE’in avukatına danışılmalıdır.

7.1. Rakiplerle ilişkiler ve etkileşimler

Rakiplerle anlaşmalar bakımından, rekabeti kısıtlama veya sınırlandırmayı amaçlayan veya buna neden olan uyumlu eylemler yasaktır. Bu anlaşmalar; fiyat sabitlemek veya belirlemek, fiyat tekliflerini, satış hüküm ve koşullarını, üretim veya satış kotalarını ve ayrıca müşterilerin, bölgelerin, pazarların veya ürün portföylerinin paylaştırılmasına veya tahsisine içeren anlaşmaları içerir. Sadece resmi anlaşmalar değil, aynı zamanda örneğin gayri resmi görüşmelerden veya rekabeti kısıtlamayı amaçlayan veya buna yol açan centilmenlik anlaşmalarından kaynaklanan uyumlu eylemlerde yasaktır.

Rakiplerle yapılan görüşmelerde, bilgi verenin mevcut veya gelecekteki piyasa davranışı hakkında sonuçlara varılmasına izin verecek herhangi bir bilgiyi iletmememizi veya almamamızı sağlamak için sıkı kontroller uygulanması zorunludur. Rakiplerle, fiyat, marjlar, maliyetler, pazar payı, dahili mülkiyet uygulamaları, satış koşulları ve belirli müşteri veya satıcı bilgileri ile ilgili mevcut veya gelecekteki bilgiler, bir rakipten alınmamalı veya bilgi alışverişi yapılmamalıdır.

7.2.Müşteri İlişkileri

WSIDE çalışanları, iş ortakları ile olan tedarik ilişkilerine (coğrafi, kişisel veya maddi olarak) müdahale etmeyecektir. WSIDE çalışanları, yasa dışı bağlama (haksız şart) ve yeniden satış düzenlemelerini teşvik etmeyecektir.

8. Ticaret ve meslek birliği toplantıları

WSIDE çalışanları, uygun ticari amaçları için yürütülen ve yalnızca yasal/yasaya uygun ticaret ve meslek birliklerinin toplantılarına katılacaktır. Toplantı tutanaklarının kaydedilmesi tercih edilir. Elde edilen herhangi bir kıyaslama veya karşılaştırmalı bilgi, yürürlükteki yasa ve düzenlemelere tam olarak uygun olmalıdır (tekelcilik karşıtı /adil rekabete yönelik düzenleme dahil).

DAVRANIŞ KURALLARINA UYUM

WSIDE, Davranış Kurallarında belirtilen tüm gereklilikleri/şartların karşılanması/yerine getirilmesindeki zorlukların farkındadır. Ayrıca, söz konusu uyumluluğun kendisinin ve tedarikçilerinin gelecekteki ticari başarısının anahtarı olduğunu düşünmektedir.
Davranış Kurallarına uymak, kalite standartlarımızı veya teslimat şartlarımızı karşılamak kadar önemlidir. WSIDE, sürekli iyileştirme yapma taahhüdünü gösteren açık ve dürüst tedarikçilerle çalışmak için ciddi çaba sarf eder.

1. Performans Yönetimi

1.1. Tedarikçiler, Davranış Kurallarına uyumlu olarak proaktif yönetmelerine olanak tanıyan etkili bir yönetim sistemi uygulamalıdır.

1.2.  Tedarikçiler, bu Davranış Kurallarını çalışanlarına açıklamakla yükümlüdürler. Ayrıca içeriği hakkında farkındalık yaratmaları gerekir. Yerel dile çevrilmiş bir kopya, tüm çalışanların erişebileceği bir yerde sergilenmelidir.

1.3.Tedarikçilerden düzenli iç değerlendirmeler yapmaları beklenir.

1.4. Tedarikçiler, tüm üretim zinciri boyunca Davranış Kurallarına uyum sağlamaktan sorumludur.

2. İzleme ve şeffaflık

2.1.Tedarikçiler, WSIDE ve/veya temsilcilerinin haberli veya habersiz kontroller yapmasına izin vermelidir.

2.2. Bu olası kontroller sırasında,  tedarikçiler tam bir işbirliği sunacak ve işçilere, kayıtlara, çalışma alanlarına ve varsa konaklamaya sınırsız erişime izin verecektir.

2.3. Tedarikçiler, uyumluluğu etkin bir şekilde değerlendirmek için eksiksiz ve doğru kayıtlar tutmalıdır. Bu bilgiler hiçbir koşulda manipüle edilmemeli ve faaliyetlerinin herhangi bir yönünü bozmamalıdır.

2.4.   Tedarikçiler, WSIDE’ye isimlerini ve üretim yerlerinin adreslerini üçüncü şahıslara açıklama yetkisi verir ve bunun ile birlikte Davranış Kurallarına uygun olarak performanslarına ilişkin bilgilerini de verirler.

3.Cezalar

3.1.Davranış Kuralları ihlallerinin tespit edilmesi halinde WSIDE, tedarikçiden bir iyileştirme planı geliştirmesini ve bunu belirli bir zaman içinde yürütmesi için talepte bulunacaktır. Söz konusu husus ihlalin niteliğine göre değişebilir.

3.2. Çok ciddi ihlallere örnek vermek gerekirse; çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, rüşvet, sahtecilik ve/veya tedarikçinin iyileştirme planlarını sürekli olarak yerine getirmemesi gibi çok ciddi suçlar söz konusu olduğunda, WSIDE, devam eden siparişlerin iptali dahil olmak üzere, tedarikçi ile iş ilişkisini sonlandırma hakkını saklı tutar.

3.3. WSIDE, tedarikçinin Davranış Kurallarını ihlal etmesinden kaynaklanan, kar kaybı da dahil olmak üzere ortaya çıkan her türlü zarar ve maliyetten tedarikçiyi sorumlu tutar.

WSIDE, çalışma koşullarını iyileştirmek ve çevreyi korumak için çalışmaya gerçekten kararlı olan tedarikçilerle, uzun vadeli ilişkiler kurmak istemektedir.
İşbu belge ile tedarikçi; WSIDE Tedarikçi Davranış Kuralları ile uyumluluğunu garanti eder ve taahhüdünü teyit eder.

Salesforce ile gücünüze güç katın!

WSIDE’a güvenen yüzlerce müşteri, binlerce son kullanıcı arasına siz de katılın!